Kristiešu lugšanas, kas Daily-Message

Kristiešu lugšanas, kas Daily-Message

Bībele – īsziņu pakalpojumi.

Bet, Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā pagāni; jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīti.

Mateja evaņģēlijs 6:7
 

Mūsdienās pasaule ir pārpludināta ar ziņām – labām un sliktām. Tāpēc man liekas praktiski īsziņu pakalpojumi, ar kuru palīdzību var uzzināt svarīgāko, izlasot dažus vārdus. Taču, ja ar to nepietiek, tad var sekot mājas lapas norādēm un atrast visu tekstu.

Arī bībelē ir daudzas šādas īsziņas. Daudzas no šīm ir atrodamas ikdienas bībeles lasījumos.

Lielāko daļu mūsu evaņģēlija var pateikt dažos īsos teikumos. Bieži nav nepieciešami daudzi vārdi. Un tomēr, mums ir iespēja lasīt vairākus simtus lapaspušu , ja mums ar vienu pantu nepietiek.

Es sakopoju mazu ,šo īsziņu izlasi:


Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens , kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.
Jāņa evaņģelijs 3:16

neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nedz zaimus ar zaimiem, turpretim svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību.
Pētera 1.vēstule 3:9

Un Marija sacīja: „Mana dvēsele slavē To Kungu“, un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju.
Lūkas evaņģēlijs 1: 46 – 47

Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžiga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.
Pāvila vēstule romiešiem 6:23

Gluži tāpat, Es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas.
Lūkas evaņģlijs 15:10

Un, ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība.
Pāvila 1. vēstule korintiešiem 15:14

cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, pats apliecinādams labo liecību daudzu liecinieku priekšā.
Pāvila 1. vēstule Timotejam 6:12

Jēzus sacīja viņiem: “ ES ESMU dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas man tic, tam neslāps nemūžam“.
Jāņa evāņģelijs 6:35

jo es nekaunos Kristus evaņģelija dēļ:tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visupirms un arī grieķim.
Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem 1:16

Sīmanis Pēteris Viņam atbildēja: „Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi“.
Jāņa evaņģelijs 6:68

Tas, kas visu šo apliecina, saka: „Tiešām, es nāku drīz. Āmen. „ Tiešām, nāc, Kungs Jēzu!
Jāņa atklāsmes grāmata 22:20


Es šim neko vairs nevēlos pievienot – mūsu bībele vienmēr runā pati par sevi!

Lai svētīga Tev šī diena ar mūsu Kunga vārdu!

(Translated by Ilze Reitere)

()


For questions and suggestions do not hesitate to send us your thoughts via Email!
© 2002-2023 by Daily-Message

This devotion is also available in English: The Bible, the newsflash service
Zur deutschen Originalversion: Die Bibel, der Kurznachrichtendienst


Next devotion: Bezgrēcīgs

Previous devotion: Tavs prāts lai notiek


Search inside the
Daily-Message
Loading

   

http://lv.daily-message.com (table of contents) ~ Kannst du Andachten aus dem Deutschen übersetzen? ~ Andacht-Center - Devotion-Center ~ Impressum


Zur Administration